เรื่องน่ารู้

เขียนโดย Annrora ที่ 20:52
ปฏิกิริยา: 
  • หลักทรัพย์ หมายถึง ตราสารหรือเอกสารการแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน เป็นต้น 
  •  T/R ( TRUST  RECEIPTS )  คือ  สินเชื่อเพื่อการนำเข้า  ที่ธนาคารให้แก่ลูกค้าผู้นำสินค้าเข้าเพื่อให้ลูกค้านำสินค้าไปจำหน่ายก่อน  แล้วจึงชำระคืนธนาคารในภายหลัง
  • NET WEIGHT = น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์
    GROSS WEIGHT = น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ + แพคกิ้ง
  • บรรจุภาชนะผนึก หมายถึง ต้องบรรจุในสิ่งที่นับได้ว่าเป็นภาชนะ ( Container ) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ทำด้วยวัตถุใดๆ และภาชนะนั้นต้องการผนึกมิดชิดในลักษณะอันเป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อกันมิให้ลมเข้าออก แม้จะไม่ต้องถึงขั้นแอร์ไทด์็ก็ได้ เช่น มีฝาปิดสนิทแน่นหรือมีแผ่นหรือแถบพลาสติกหรือกระดาษแก้วผนึกปิดติดแน่นอยู่กับภาชนะ
  • เครื่องครบชุดสมบูรณ์ หมายถึง ทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ครบชุดสมบูรณ์ ไม่หมายถึงเฉพาะเครื่องจักร 
  • เงินชดเชย หมายถึง เงินที่จะจ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกที่ผลิตสินค้าส่งออกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review