พิธีการศุลกากรขาออก

เขียนโดย Annrora ที่ 20:05
ปฏิกิริยา: 
     พิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยทางเรือ : เมื่อผู้ส่งสินค้าได้ทำการติดต่อกับพ่อค้าผู้รับซื้อสินค้าในต่างประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้า ปริมาณ ตลอดทั้งตกลงกันในด้านราคาเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งสินค้าก็จะติดต่อกับบริษัทตัวแทนเรือ เพื่อขอระวางบรรทุกสินค้า เสร็จแล้วทางบริษัทตัวแทนเรือก็จะออก Shipping Order ให้ เอกสารนี้ผู้ส่งสินค้าจะนำมาประกอบเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก โดยยื่นใบขนสินค้าออกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงนำสินค้าไปบรรทุกในระวางเรือได้ เมื่อเจ้าหน้าที่เรือรับสินค้าบรรทุกในระวางเรือแล้ว จะยึด Shipping Order ไว้ แล้วออกใบสำคัญ Mate of Receipt กลับมายังบริษัทตัวแทนเรือเพื่อขอใบตราส่ง (B/L) เพื่อส่งไปให้ผู้รับสินค้าในต่างประเทศเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับของ

Mind Map พิธีการศุลกากรขาออกเอกสารที่ใช้ในพิธีการส่งออก
     เอกสารต่างๆที่ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกองพิธีและประเมินอากร ได้แก่
 1. ใบขนสินค้าขาออก ( Export Entry ) : ต้นฉบับ 1 ชุด + สำเนา 2 ชุด
 2. บัญชีราคาสินค้า ( Invoice ) : ผ่านการรับรองจากธนาคาร
 3. เอกสารอื่นๆ : Packing List, ใบอนุญาตส่งออกบางชนิด (ถ้ามี)
*Note 
 •      ใบขนสินค้าขาออกเป็นแบบพิมพ์ของกรมศุลกากร แบบที่ 30 : ต้นฉบับพิมพ์ด้วยหมึกสีเขียว คู่ฉบับพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ให้จัดทำใบขนด้วยวิธีอัดสำเนาใบขนสินค้า ด้วยวิธีอัด Copy โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดอัดจากต้นฉบับ
  * ใบขนสินค้าต้องติดแสตมป์ใบละ 1 บาท 
 • สำหรับของนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือส่งไปซ่อมยังต่างประเทศมาแล้ว ตามประเภทที่ 1,2 ภาค 4 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร ต้องทำสำเนาใบขนขาออกเพิ่มอีก 1 ชุด ในขณะที่ส่งออกให้เจ้าหน้าที่ฯรับรองรับเป็นใบสุทธินำกลับ ซึ่งเมื่อตอนนำขนกลับเข้ามา ให้ผู้นำเข้าใบสุทธิมาแสดงเพื่อขอยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
  * ราคาของที่ส่งให้ใช้ราคา F.O.B. Bangkok เป็นราคาประเมินอากร

เฉพาะใบขนสินค้าส่งออก ข้าว ยาง และของอื่นๆ ที่มีประกาศราคาเฉลี่ยในท้องตลาด ต้องสำแดง 2 ราคา  คือ...
 1.      ราคา F.O.B. ที่แท้จริง ซึ่งรวมค่าหีบห่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าภาษีอากร
 2.      ราคาในท้องตลาดเป็นราคาเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศกรมศุลกากร
     

 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review