การโอน L/C ( TRANSFER L/C )

เขียนโดย Annrora ที่ 00:54
ปฏิกิริยา: 
     L/C ที่พึงโอนได้นั้น จะต้องมีข้อความว่า "TRANSFERABLE" " ไว้อย่างชัดแจ้ง ผู้ส่งออกอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าออกตาม L/C ที่ได้รับมา จึงโอนสิทธิและเงื่อนไขต่างๆ ของ L/C ดังกล่าวไปให้แก่ผู้รับประโยชน์คนที่สอง ซึ่งจะเป็นผู้ส่งสินค้าและรับเงินค่าสินค้าแทนผู้รับผลประโยชน์คนแรก

ขั้นตอนในการขอโอน L/C  

  1. ผู้รับประโยชน์คนแรกตาม L/C ยื่นหนังสือคำสั่งโอน L/C ต่อธนาคาร  คำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายเซ็นจากธนาคารที่มีบัญชีอยู่ 
  2. ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งที่ผู้รับผลประโยชน์ที่ยื่นมาและตรวจสอบเงื่อนไขของ L/C ด้วยว่าสามารถทำการโอนได้หรือไม่
  3. ธนาคารทำหนังสือถึงผู้รับโอน ( ผู้รับผลประโยชน์คนที่สอง) แจ้งการโอน L/C ให้และสลักหลังในด้านหลัง L/C ต้นฉบับด้วยว่า L/C ดังกล่าวถูกโนแล้ว
  4. จะโอนไปให้แก่บุคคลอื่นเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ แต่จะโอนได้เพียงทอดเดียว ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับโอนมา จะโอนต่อไปให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งไม่ได้ นอกจากโอนกลับให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนแรกเท่านั้น สามารถแยกโอนได้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า L/C นั้นต้องไม่ห้ามการส่งสินค้าเพียงบางส่วน ( Partial Shipment Not Allowed )
  5. จะโอนให้แก่บุคคลอื่นที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรือต่างประเทศกันก็ได้
  6. ผู้โอนไม่สามารถเพิ่มเงื่อนไขที่นอกเหนือไปจาก L/C ที่ได้รับมาจากต่างประเทศ ยกเว้นจำนวนเงินหรือราคาและระยะเวลาส่งมอบสินค้า การส่งเอกสาร การหมดอายุของ L/C 
  7. นอกจาก L/C ที่เป็นมาจากธนาคารต่างประเทศระบุว่าเป็น TRANSFERABLE LETTER OF CREDIT แล้ว จะต้องระบุ Transferring Bank ( ธนาคารที่มีหน้าที่โอน L/C ไว้ด้วย )
ประโยชน์ในการขอโอน L/C 
  1.  ผู้ส่งออกสามารถโอน L/C ให้ผู้อื่นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากตนไม่พร้อมที่จะส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแต่จำนวนเงินที่จะโอนจะต้องไม่เกินไปกว่าที่ระบุไว้ใน L/C
  2. ให้ประโยชน์ต่อผู้ซื้อในการมาตั้งตัวแทนจัดซื้อสินค้าในประเทศไทย โดยโอน L/C ที่เปิดมาจากสำนักงานของตนในต่างประเทศให้แก่ผู้ขายรายย่อยในประเทศจัดส่งแทน
  3. บรรดาบริษัทตัวแทนนายหน้า ใช้ประโยชน์จากการโอน L/C ไปให้ผู้ขายรายอื่นในการหารายได้ค่าธรรมเนียม
* ในทางปฏิบัติผู้ซื้อจะเปิด L/C ชนิดนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อทราบดีว่าผู้ขายไม่มีสินค้าหรือมีสินค้าไม่เพียงพอและยินยอมให้ผู้ขายโอน L/C ไปให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ขายได้
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review