การยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

เขียนโดย Annrora ที่ 23:19
ปฏิกิริยา: 
ประกาศกรมศุลากกรที่ 75/2528
เรื่อง การยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

เพื่อให้พิจารณาคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกเป็นไปโดยรวดเร็ว อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบกับมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 จึงประกาศระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
  1. ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยจะต้องมีเอกสารและสำแดงรายการประกอบชุดคำขอรับเงินชดเชยให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
  2. เมื่อได้รับแจ้งจากกองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือให้ดำเนินการแก้ไขคำขอรับเงินชดเชย ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยจะต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีเหตุขัดข้องให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยแจ้งเหตุข้อขัดข้องเป็นหนังสือให้กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
  3. หากผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง และมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกทราบภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2 หรือได้แจ้งเหตุขัดข้องแต่กองคืนอากรส่งเสริมการส่งออกพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่เป็นเหตุอันสมควรก็ให้ยกคำขอรับเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ดำเนินการนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร
  4. เมื่อผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยได้รับแจ้งคำขอรับเงินชดเชยตามข้อ 3 แล้วให้มารับเอกสารชุดคำร้องขอรับเงินชดเชยที่ถูกยกนั้นคืนไป และต้องยื่นคำขอรับเงินชดเชยอากรใหม่ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ส่งสินค้าออก
  5. ในกรณีผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งภายในกำหนดตามเวลาตามข้อ 2 และเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันส่งสินค้าออก กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยมาดำเนินการตามข้อ 2 อีกครั้งหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากยังมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออกยกคำขอรับเงินชดเชยชุดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร  และให้ถืองว่าเป็นอันหมดสิทธิขอรับเงินชดเชยสำหรับคำขอที่ถูกยกนั้นตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการยกคำขอรับเงินชดเชยจากกองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออก
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review