ระเบียบในการขอรับบัตรภาษีเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

เขียนโดย Annrora ที่ 21:48
ปฏิกิริยา: 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2528
เรื่อง ระเบียบในการขอรับบัตรภาษีเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

ด้วยกรมศุลกากร เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบในการขอรับบัตรภาษีใหม่แทนบัตรภาษีเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้
 1. บริษัทฯ ห้างร้าน ที่มีความประสงค์จะให้กรมศุลกากรออกบัตรภาษีให้ใหม่ทดแทนบัตรภาษีเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นความจำนงตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อฝ่ายชดเชย กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออก
 2. ในการยื่นความจำนงตามข้อ 1 ให้ผู้มีชื่่อในบัตรภาษียื่นหลักฐานประกอบดังนี้
  2.1 บัตรภาษีเดิมที่ชำรุดหรือ
  2.2 หนังสือรับแจ้งความของสถานีตำรวจท้องถิ่นที่ที่บัตรสูญหาย โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรภาษีดังกล่าว เช่น เลขที่บัตรภาษี มูลค่าของบัตรภาษี อายุของบัตรภาษี จำนวนของบัตรภาษี และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
 3. เมื่อบริษัท ห้างร้าน ได้ยื่นความจำนงตามข้อ 1. พร้อมหลักฐานตามข้อ 2. และเจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีบัตรภาษีเดิมชำรุด กรมศุลกากรจะออกบัตรภาษีใหม่แทนบัตรภาษีที่ชำรุดต่อไป

  สำหรับกรณีบัตรสูญหาย เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่ปรากฏว่าได้มีการนำบัตรที่สูญหายไปชำระภาษีอากร และกรมศุลกากรจะออกประกาศยกเลิกบัตรภาษีที่สูญหายให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อครบกำหนด 30 วันนับแต่วันออกประกาศกรมศุลกากร และไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิของบัตรที่สูญหายแล้ว กรมศุลกากรจะดำเนินการออกบัตรภาษีใหม่เพื่อนำไปใช้แทนบัตรที่สูญหายดังกล่าว
 4. ถ้าผลการสอบปรากฏว่าได้มีการนำบัตรภาษีที่ขอยกเลิกไปใช้ชำระภาษีอากร กรมศุลกากรจะพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาในสถานหนักต่อไป
 5. บัตรภาษีที่ออกให้ใหม่นี้ จะมีอายุการใช้งาน และอาจขอต่ออายุได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามบัตรภาษีเดิม
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review