ระเบียบในการโอนบัตรภาษี

เขียนโดย Annrora ที่ 00:04
ปฏิกิริยา: 
ประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2528
เรื่อง ระเบียบในการโอนบัตรภาษี ตามความในมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิต
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

ด้วยกรมศุลกากรเห็นสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการโอนบัตรภาษีและผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่ประสงค์จะโอนให้แก่ผู้อื่น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 อธิบดีกรมศุลกากรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
  1. บริษัทฯ ห้าง ร้าน ที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ซึ่งประสงค์โอนสิทธิที่ได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษีให้แก่บุคคลอื่นให้แสดงความจำนงตามแบบคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (แบบ ชภ.16) และยื่นต่อฝ่ายชดเชยอากร กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออก
  2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่ประสงค์จะโอนสิทธิดังกล่าวต้องยื่นหลักฐานพร้อมแนบคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก  ดังนี้
    - หนังสือแสดงความจำนง
    - สำเนาทะเบียนการค้าของผู้รับโอนสิทธิ
  3. เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามแบบ ชภ. 16 ไว้แล้ว ต่อมามีความประสงค์ที่จะโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคลอื่นต้องยื่นความจำนงที่จะขอโอนภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายชดเชยอากร กองคืนอากรและส่งเสริมการส่งออก ได้รับคำขอรับเงินชดเชย พร้อมหลักฐานตามข้อ 2 ตามแบบแนบท้าย
  4. ในกรณีที่มีการส่งสินค้ากลับคืนและต้องคืนเงินค่าสินค้านั้นให้แก่ผู้วื้อ ผู้อื่นและผู้รับโอนสิทธิได้รับเงินชดเชยยังคงต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อกรมศุลกากรทุกประการ ตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าที่ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review