พิกัดอัตราอากรขาออก

เขียนโดย Annrora ที่ 20:42
ปฏิกิริยา: 
กฏหมายพิกัดกรมศุลกากร ได้จำแนกประเภทสินค้าพิกัดกรมฯ สำหรับสินค้าที่ส่งออกไว้ 9 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1   ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง ปลายข้าวหรือรำ
ประเภทที่ 2   เศษโลหะทุกชนิด อัตราอากร 50 % ปัจจุบันมี ป.คลังที่ ศก. 1/2542 กำหนดให้ไม่ต้องเสียอากร
ประเภทที่ 3  หนังโคและหนังกระบือ ไม่ว่าดิบหรือฟอกแล้ว (ไม่รวมถึงเศษด้วย) เศษที่ใช้ไม่ได้และผงซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำหนังและอุตสาหกรรมผลิตหนัง
   (ก) หนังดิบ  อัตรา กก.ละ 5.00 บาท
   (ข) อื่นๆ อัตรา กก.ละ 4.00 บาท
( ในปัจจุบันนี้หนังโคและหนังกระบือ เฉพาะที่ฟอกสมบูรณ์แล้วไม่ต้องเสียอากรตามป.คลังที่ ศก.1/2528
ประเภทที่ 4  ยาง เสียอากรในอัตราต่างๆตามลักษณะของยาง
ประเภทที่ 5  ไม้ ไม้แปรรูป และของทำด้วยไม้
     (ก) ไม้และไม้แปรรูป อัตราอากร 40% (เฉพาะไม้ยูคาลิปตัส ไม้สนประดิพัทธ์ ไม้ไผ่เลี้ยงและไม้ไผ่สีสุก ไม่ต้องเสียภาษีอากร ตามป.คลังที่ ศก.1/2542
     (ข) ของทำด้วยไม้
           - ชนิดที่ไม่เหมาะที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น อัตรา 10%
           - อื่นๆ อัตรา 20%
ประเภทที่ 6  เส้นไหมดิบที่ยังไม่ได้ตีเกลียว และเส้นด้ายที่ทำด้วยไหม ขี้ไหม หรือเศษไหม
ประเภทที่ 7  ปลาป่น หรือปลาอบแห้งที่ยังมิได้ป่น อันไม่เหมาะสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ เสียอากรอัตรา 50% ถึง 75% แล้วแต่ราคาต่อ กก. ที่แตกต่างกัน
ประเภทที่ 8  ของที่ส่งออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย อัตราอากร 10%
ประเภทที่ 9  ของซึ่งยังมิได้ระบุหรือรวมไว้ในประเภทอันใดในพิกัดอากรขาออกฉบับนี้ไม่ต้องเสียอากร

สำหรับในด้านภาษีการค้าขาออก มีสินค้าหลายชนิดที่จะต้องเสียภาษีการค้า ซึ่งได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 1.5% ถึง 2% (โดยคิดภาษีการค้าตามราคา FOB) ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของสินค้า เช่น สัตว์น้ำที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เสีย 15% ข้าวโพด เสีย 2.0% สินค้าที่ได้รับการชดเชยค่าภาษีส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จัดเข้าประเภทที่ 9
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review