ประเภทใบขนสินค้า

เขียนโดย Annrora ที่ 00:44
ปฏิกิริยา: 
ใบขนสินค้า แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ :

 1. ใบขนสินค้าธรรมดา
  คือ ใบขนสินค้าเข้าทั่วๆไป มีอักษรนำหน้าเลขที่ใบขนสินค้า " A " หรือ " B "
 2. ใบขนสินค้าล่วงหน้า
  รับใบขนสินค้าล่วงหน้าได้ ( ไม่ว่าผู้นำเข้าจะยื่นก่อนวันเรือเข้าเมื่อใด ) ต้องมีใบตราส่งสินค้า (B/L) แนบมาด้วย
  โดยให้ผู้นำเข้าเขียนตัวอักษร/ประทับตรา/ คำว่า "ล่วงหน้า" ไว้ตอนบนของใบขนสินค้าต้นฉบับ
  เมื่อใบขนสินค้าได้ผ่านพิธีการถูกต้องแล้ว การชำระอากรตามใบขนสินค้าล่วงหน้าจะกระทำได้หลังจากที่เรือนำของเข้าตามใบขนสินค้านั้นเข้ามาถึงแล้วเท่านั้น
 3. ใบขนสินค้าชั่วคราว ( Provisional Entry )
  คือ ใบขนสินค้าสำหรับของต้องอากรตามราคา ซึ่งผู้นำเข้ายังมิได้รับบัญชีราคาสินค้า แต่ประสงค์จะขอรับของไปก่อน
  ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตจากกองพิธีการและประเมินอากร เพื่ออนุมัติเสียก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงยื่นใบขนชั่วคราวและกรมศุลกากรจะเรียกเงินประกันไว้ให้คุ้มค่าอากร
  ผู้นำเข้าต้องสำแดงใบขนสินค้า โดยเขียนไว้เบื้องบนใบขนสินค้าว่า "ใบขนชั่วคราว"
  การสำแดงในช่องต่างๆตามใบขนสินค้า ต้องสำแดงให้ครบถ้วน โดยอาศัยหลักฐาน B/L และเอกสารอื่นๆประกอบ เช่น Order / Proforma Invoice และเขียนรับรองในตอนท้ายใบขนว่า ...
  " ข้าพเจ้า (บริษัท) ขอรับรองว่าจะยื่น Invoice และชำระอากรให้เสร็จภายในกำหนด 2 เดือน "
  พร้อมกับแนบคำร้องขอผ่อนผันนำใบขนชั่วคราวยื่นต่อกองพิธีการฯ
 4. ใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ
  เป็นใบขนสินค้าสำหรับ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่อง อุปกรณ์รถไฟ ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นของใหญ่โตและมีอุปกรณ์มากมายหลายชิ้น ไม่อาจบรรทุกมาในเรือลำเดียวได้ทั้งหมด หรือมีความจำเป็นต้องสั่งซื้อหรือส่งมาจากที่หลายแห่ง จึงจำเป็นต้องแยกส่งมาหลายเที่ยวเรือ
     จะต้องเป็นของนำเข้ามาเพื่อประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ โดยมีเอกสารการซื้อขายที่แสดงว่าเป็นการสั่งซื้อของครบชุดสมบูรณ์ เช่น มีบัญชีรายละเอียดของของบครบสมบูรณ์ / Catalog / หรือแบบพิมพ์เขียว ( Blue Print )
 5. ใบขนเพิ่มเติม ( Post Entry )
  คือ ใบขนที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันจะชำระเงินอากรเพิ่มขึ้นอีกจากที่ได้ชำระไว้แล้วตามใบขนส่งฉบับเดิม ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  - ประเมินอากรขาดตกไปโดยเหตุใดๆ แต่ได้สำแดงรายการถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  - สำแดงรายการ สิ่งของในหีบห่อใดๆไม่ครบถ้วน
  - สำแดงอัตราอากร อัตรากำไรมาตรฐาน อัตราภาษีการค้าผิด อันเป็นเหตุให้ภาษีอากรขาด
  * เขียนไว้เบื้องบนใบขนสินค้าว่า " ใบขนสินค้าเพิ่มเติม " หรือ " Post Entry "
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review