ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด L/C

เขียนโดย Annrora ที่ 22:02
ปฏิกิริยา: 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด L/C 

  1. ผู้ขอเปิด L/C ( Applicant ) หรือ ผู้ซื้อ (Importer) รวมทั้งนายหน้า หรือตัวแทนของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ขอเปิดเครดิตจากธนาคาร
  2. ธนาคารผู้เปิด L/C (Open Bank หรือ Issuing Bank) หมายถึง ธนาคารที่ได้รับการขอให้เปิด L/C จากผู้ซื้อและได้ทำการเปิด L/C ไปยังธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ จึงเป็นธนาคารผู้ซึ่งต้องรับรองการชำระเงินค่าสินค้าของผู้ซื้อ
  3. ธนาคารผู้แจ้ง หรือ ส่ง L/C ไปให้ผู้ขาย ( Advising Bank ) หรือ ( Notifying Bank ) หมายถึง ธนาคารผู้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์ (ผู้ส่งออก) ทราบถึงการเปิด L/C ของผู้ซื้อ
  4. ผู้รับประโยชน์ ( Beneficiary ) / ผู้ส่งออก   (  Exporter ) หมายถึง ผู้ที่ได้รับชำระเงินตาม L/C ทั้งนี้เมื่อผู้รับประโยชน์ได้จัดส่งสินค้าตามข้อกำหนดของ L/C แล้ว ผู้รับประโยชชน์ก็จะจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดตาม L/C ต้องการ ไปยื่นขายต่อธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว ( Negotiating Bank )
  5. ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว ( Negotiating Bank ) หมายถึง ธนาคารผู้ตกลงรับซื้อตั๋วและเอกสารเพื่อการชำระเงิน
  6. ธนาคารผู้ได้รับการเจาะจงให้รับซื้อตั๋วตาม L/C ที่เปิดมาโดยเฉพาะ ( Restricted Bank ) หมายถึง ธนาคารสที่ผู้เปิด L/C ระบุเจาะจงให้ผู้รับประโยชน์รับเงินจากธนาคารดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยที่ผู้รับผลประโยชน์อาจมิได้เป็นลูกค้าของธนาคารนั้นมาก่อนก็ได้
  7. ธนาคารผู้จ่ายเงินหรือรับรองตั๋ว ( Paying Bank/ Reimbursing Bank/ Accepting Bank ) หมายถึง ธนาคารที่ L/C ระบุให้เป็นผู้จ่ายเงินตามตั๋ว หรือเป็นผู้รับรองตั๋วให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยที่ธนาคารผู้เปิด L/C จะมีหนังสือให้สิทธิ์ในการเรียกเบิกเงินคืน ( Authorization to Reimburse )แก่ธนาคารนั้นไว้ล่วงหน้า
  8. ธนาคารผู้รับรองเครดิต ( Confirming Bank ) หมายถึง ธนาคารผู้เพิ่มการยืนยันว่า จะรับรองผูกพันชำระเงินตาม L/C ฉบับดังกล่าว หากธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถชำระเงินตาม L/C นั้น ซึ่งผู้ขายยื่นเอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุใน L/C 


 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review