การแจ้งการเปิด Letter of Credit ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ Advice of L/C

เขียนโดย Annrora ที่ 23:15
ปฏิกิริยา: 
การแจ้งการเปิด Letter of Credit ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ Advice of L/C

     ปกติแล้วธนาคารผู้เปิด L/C จะเปิด L/C ให้แก่ผู้ขายโดยตรง L/C ผ่านธนาคาร ตัวแทนในประเทศของผู้ขายให้ดำเนินการแจ้งต่อผู้ขายให้มารับ L/C ไป ธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C ให้ผู้ขายทราบเรียกว่า "Advising Bank" 
     มีบางครั้งที่ธนาคารผู้เปิด L/C อาจจะส่ง L/C ไปให้แก่ผู้ขายโดยตรงก็ได้ แต่ควรเปิด "Advising Bank " เพราะ Advising Bank จะมีระบบการตรวจสอบลายเซ็นหรือรหัสลับ (Test Key) ของธนาคารผู้เปิด L/C ที่ให้ตัวอย่างไว้ต่อกัน เพื่อรับรองความถูกต้องของ L/C ถ้าไม่มีการรับรองดังวกล่าว ผู้รับประโยชน์อาจจะนำเอา L/C ไปกู้เงินหรือไปรับไปรับธนาคารผู้ขายรับซื้อ ( Negotiation ) ได้ลำบาก 

   L/C ที่ Opening Bank / Issuing Bank เปิดมาจะมี 4 ลักษณะ ดังนี้...

 1. PRELIMINARY ADVISE OF L/C ( Pre-Advise of L/C ) L/C ฉบับไม่สมบูรณ์ คือ L/C ที่ Opening Bank เปิดมาทาง Swift หรือ Telex ระบุข้อมูลสั้นๆ พอสังเขปเพื่อให้ผู้ขายทราบและเตรียมการในการจัดส่งสินค้าตาม L/C
  Pre - Advise of L/C นี้ ผู้รับผลประโยชน์ยังใช้ดำเนินการใดไม่ได้ จะต้องรอ Confirmation L/C ส่งตามมาเสียก่อน ซึ่งปกติแล้วใน Pre-Advice of L/C จะแจ้งให้ทราบว่าจะมีรายละเอียดตัว L/C ที่สมบูรณ์ส่งตามมา ( Full Details to Follow )
 2. CONFIRMATION OF L/C ( L/C ฉบับยืนยันการเปิด L/C ฉบับไม่สมบูรณ์ )
  คือ L/C ฉบับยืนยันการเปิด L/C ฉบับไม่สมบูรณ์ ที่ Opening Bank / Issuing Bank ส่งรายละเอียดของ L/C ที่สมบูรณ์ตามมา หลังจากที่เคยส่ง Pre-Advise of L/C มาทาง Swift หรือ Telex ก่อนหน้านั้นแล้ว L/C ฉบับยืนยันการเปิดนี้ จะมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนและมีข้อความระบุว่า เคยส่ง Pre-Advise of L/C มาแล้วสำหรับการขอสินเชื่อ Packing Credit under L/C , การขอ Back To Back L/C หรือการขายตั๋วสินค้าออกต่อธนาคาร ผู้ส่งออกจะต้องนำ Pre-Advise of L/C และ Confirmation of L/C แนบประกอบการยื่นตั๋วต่อธนาคาร ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ หากผู้ส่งออกยื่นเพียง L/C ดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด
 3. ORIGINAL L/C (L/C ต้นฉบับ)คือ L/C ต้นฉบับที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์อากาศ โดยที่ไม่เคยมีการแจ้ง Pre-Advise of L/C มาก่อน L/C แบบนี้จะมีข้อมูลใน L/C ครบถ้วน  ผู้ส่งออกสามารถนำ L/C นี้ไปขอทำ Packing Credit under L/C , การขอ Back to back L/C หรือการขายตั๋วสินค้าออกต่อธนาคารตาม L/C ได้ทันที
 4. SWIFT หรือ TELEX 
  คือ L/C ฉบับเปิดโดยสารโทรคมนาคมที่สมบูรณ์และพึงใช้บังคับได้ทาง Opening Bank / Issuing Bank แจ้งเปิดมาทางสารโทรคมนาคม เช่น TELEX , Cable หรือ Swift ( Society For Worldwide Inter Bank Financial Telecommunication ) ถึงแม้จะเปิดมาทางสารโทรคมนาคมดังกล่าว แต่ก็มีข้อมูลรายละเอียดใน L/C สมบูรณ์ครบถ้วน มีผลพึงใช้บังคับได้เช่นเดียวกับ L/C ต้นฉบับปกติ จะมีข้อความในตอนท้ายของ L/C ว่า " THIS CREDIT IS AN OPERATIVE CREDIT INSTRUMENTS " ถึงแม้จะไม่มีข้อความดังกล่าวนี้ แต่ถ้ามีข้อมูลรายละเอียดของ L/C ครบถ้วนก็ถือได้ว่าเป็น L/C ที่สมบูรณ์ แต่จะต้องไม่มีข้อความระบุว่ารายละเอียดจะส่งตามมาภายหลัง

       การแจ้งการแก้ไข Letter of Credit ( Advise of Amendment L/C มี 4 ลักษณะ เช่นเดียวกับการแจ้งการเปิด L/C คือ

 1.  Preliminary Advise of Amendment L/C ( Pre - Advice of Amendment  L/C ) 
 2. Confirmation of Amendment L/C 
 3. Original of Amendment L/C 
 4. Swift หรือ Telex Operative Amendment Credit Instrument 
     เมื่อ Advising Bank ได้รับ L/C จาก Opening Bank / Issuing Bank ก็จะดำเนินขั้นตอน คือ
 1. ตรวจสอบลายเซ็นของ Opening Bank / Issuing Bank จากตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้ ถ้าเป็น Telex จะต้องมี Test Key ถ้าเป็น Swift จะต้องเป็น Format ที่ถูกต้องและ Authenticated ด้วย
 2. พิมพ์ใบนำส่ง L/C แจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์มารับ L/C ไป
 3. โทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์มารับ L/C หรือจดหมายแจ้งให้มารับ ถ้าติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้
 4. เก็บเงินค่าธรรมเนียมแจ้งการเปิด L/C จากผู้ขายทั้งการแจ้งการเปิด L/C และการแก้ไข ฉบับละ 500 บาท
 5. รับโอน L/C ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนที่สอง ตามคำสั่งของผู้รับประโยชน์คนแรก หรือยืนยัน L/C โดยธนาคารจะได้ค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทน
 6. รับยืนยัน L/C ตามคำสั่งของธนาคารผู้เปิด L/C หรือผู้รับประโยชน์ แต่ทั้งนี้ธนาคารจะยืนยัน L/C ให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review